بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - ابراز دلتنگی احمدی‌نژاد برای چاوز!

دلتنگ