بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - بارش شدید برف در نقاط مختلف کشور