بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - زندگی در میان زباله های گود محمود آباد