بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اهمیت ناآرامی‌های کنونی/ اولویت‌ها در برخورد با فساد تغییر می‌کند؟ / مراقب تکرار اشتباه‌ها در مبارزه با احتکار باشیم

ایران

قتل

بازار