بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - عناصر حاضر در فیلم داعش، همان تیم ترور اهواز بودند؟/این عناصر جزو تروریست‌هایی بودند که از صحنه عملیات گریختند؟

فیلم