بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - استیلی،گزینه جانشینی مرزبان