بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - مسواک زدن شمارا از این سکته حفظ می کند