بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - وقتی ادرار این رنگی است نوشیدن آب خطرناک است