بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - گمانه‌زنی‌ها بر سر منشا ویروس مرموز؛ مار،‌ توله گرگ یا سوپ خفاش