بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آب آشامیدنی باید به صورت بطری در مناطق سیل زده در اختیار مردم قرار بگیرد