بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - حمله شبانه سارقان خشن به خانه های مردم