بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - رجایی: اگر آیت الله نبود، برجام به نتیجه نمی رسید