بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آیا افزایش قیمت بنزین مصرف آن را کاهش می‌دهد؟