بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اردوغان: کُردها نباید در مرز ترکیه باشند