بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آب جوشیده کتری و سماور را دوباره نجوشانید