بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - خار پاشنه پا چیست؟